Renovering

Följande är viktigt när det gäller renovering av bostadsrätt

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får bostadsrättshavare inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Generellt gäller att alla större ändringar och renoveringar inom lägenheten kräver styrelsens tillstånd. Renoveringsansökningarna gås igenom för att säkerställa att ingreppen inte påverkar föreningens byggnader på ett negativt sätt och orsakar olägenhet för grannar. Likväl behöver styrelsen se till att gällande lagar och regelverk efterlevs i samband med renoveringar.

Vid enklare ändringar krävs inte styrelsens tillstånd. Enklare ändringar utgörs av:

1. Ommålning/omtapetsering

2. Omläggning av golv utanför våtrum samt

3. Byte av köksinredning, garderober och montering av väggfasta hyllor.

Vid osäkerhet om åtgärden kräver styrelsens tillstånd – hör av dig till styrelsen.

Ladda ner blankett för renoveringsansökan

Skicka renoveringsansökan eller frågor till info@brfhimmelsbagen.se

Var ute i god tid med ansökan då styrelsen kan behöva söka information eller expertutlåtande som stöd för beslut. Notera att arbete inte får påbörjas innan godkännande meddelats.

Kostnader som kan uppkomma i form av bygglovsansökningar eller om utomstående expertis behöver anlitas behöver bäras av medlem.

 

Renoveringstider

Även om du skall utföra lättare renoveringar som du inte behöver söka tillstånd för så är det viktigt följa tider för när du får renovera. Till exempel får arbeten som kan störa andra medlemmar enbart ske mellan kl. 08.00 – 17.00 på vardagar. Lättare arbeten med maskin (bilande räknas inte in här) får utföras fram till kl. 19.00 på vardagar och mellan kl. 11.00-16.00 på helger. Övrig tid får arbeten som medför oljud/störningar inte ske!

Byggavfall

Allt avfall från renoveringsarbeten måste antingen lagras i lägenheten eller tas till tippen med detsamma. Det är absolut förbjudet att lägga upp avfall, big bags och dyl i trapphus, på trottoaren, brandgatan eller gräsmattor.

Transport av material och avfall

Trapphus och hissar måste skyddas med erforderlig papp/underlag så att transporter inte riskerar att orsaka skador.

Informera grannar

Informera alltid dina grannar innan renoveringen påbörjas genom att sätta upp anslag i trapphuset.
Aviseringen ska innehålla information om vilken lägenhet som avses, tidsplan och kontaktuppgifter till ansvarig för renoveringen.

 

 

Krav vid olika typer av renoveringar

Badrum och vattenskador

Vattenskador är den enskilt mest kostsamma skadan som kan ske i en fastighet, därför är det väldigt viktigt att alla renoveringar av våtutrymmen sker korrekt samt dokumentation finns tillgänglig om olyckan ändå är framme.

De ursprungliga badrummen är av typen våtrumskabin, dvs en prefabricerad plåtkassett som lyftes på plats när husen byggdes. Plåtkassetten är tätskikt/slitsbotten. Badrummen konstruerades enligt dåvarande regelverk, vilka inte är godkända idag.

Pga att det lätt uppstår vattenskador godkänns inte delrenovering av badrum, dvs att man byter möbler och tar upp nya hål i plåtväggen. Delar av badrummen har även nått sin tekniska livslängd, vilket innebär att skador inte täcks av försäkring.

Därför godkänns enbart totalrenovering av badrum, som inbegriper tätskikt och rörinstallationer.

Till ansökan om badrumsrenovering behöver bifogas intyg om att entreprenör innehar erforderliga certifieringar. Efter att arbetet utförts ska kopia på all dokumentation lämnas, dvs intyg på tätskikt, protokoll över egenkontroll, samt fotodokumentation av dolda

installationer så som golvbrunn innan gjutning, rörinstallation bakom tätskikt.

 

Kök

Våra hus har frånluftsventilation, vilket innebär att det finns en fläkt på vinden som suger ut luft via ventilationskanalerna. Frånluft får inte tryckas in i ventilationskanal, för att detta sätter hela husets ventilation ur spel.

Köksfläkten måste antingen vara en fläktkåpa med spjäll eller en kolfilterfläkt som cirkulerar luften i rummet. Om man installerar kolfilterfläkt måste korrekt ventil installeras i husets ventilationskanal och den måste justeras in av fackman.

 

Elarbeten

Elinstallationer från proppskåp och innåt lägenheten ingår i medlems underhållsansvar. Om man ska anlita elektriker är det viktigt att kontrollera att elektriker och företag innehar behörighet att utföra elinstallationer.

Detta gäller även när man anlitar entreprenör för badrums- eller köks-renoveringar.

Medlem är ansvarig för att se till att huvudströmbrytare stängs av korrekt under arbeten för att undvika att huvudsäkringar löser ut. Om fastighetsskötare eller jourmontör behöver åka ut pga säkring löst ut som resultat av renovering kommer

kostnaden påföras medlem.

 

Bärande Väggar

Styrelsen har m.h.a. konstruktör undersökt om de bärande väggarna i lägenheterna kan öppnas. Då detta inte kan göras så att man garanterat undviker problem i fastigheten, samt att ingrepp endast kan göras av ett fåtal har styrelsen beslutat att inte tillåta några ändringar i bärande väggar.