Renovering

Följande är viktigt när det gäller renovering av bostadsrätt

Enligt stadgarna får bostadsrättshavare inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Generellt gäller att alla större ändringar och renoveringar inom lägenheten kräver styrelsens tillstånd. Anledningen till detta är att styrelsen ska få möjlighet att bedöma hur ändringen/åtgärden påverkar byggnadens säkerhet och konstruktion, samt kringboendes lägenheter. Vissa fastighetsfunktioner såsom ventilations- avlopps- och vattenledningar betjänar fler än en lägenhet, innebärande att åtgärd kan påverka flera lägenheter. Utöver detta omfattas flera områden av strikta regler med syfte att säkerställa byggnadens konstruktion och funktioner.

Vid enklare ändringar krävs inte styrelsens tillstånd. Enklare ändringar utgörs av: 1. Ommålning/omtapetsering, 2. Omläggning av golv utanför våtrum samt 3. Byte av köksinredning, garderober och montering av väggfasta hyllor. Vid osäkerhet om åtgärden kräver styrelsens tillstånd – kontakta vår förvaltare Alova.

Även om du skall utföra lättare renoveringar som du inte behöver söka tillstånd för så finns det viktig information om vilka tider du får renovera och så vidare. Till exempel får ändring som kan störa andra medlemmar enbart ske mellan kl. 08.00 – 17.00 på vardagar. Lättare arbeten med maskin (bilande räknas inte in här) får utföras fram till kl. 19.00 på vardagar och mellan kl. 11.00-16.00 på helger. Övrig tid får ändring som medför oljud/störningar inte ske. Kom ihåg att du själv är ansvarig för att ta reda på vad som gäller och skyldig att återställa om du inte gjort rätt.

Anmäl renoveringar via https://felanmalan.alova.se/.

Viktigt under renovering
Oavsett om det behövs tillstånd eller inte är det viktigt att följa de regler som finns under själva renoveringen, som finns beskrivet i Regler och Anmälan vid renovering. (Sida 2-4). Tänk speciellt på tiderna när störande arbete får utföras och att byggavfall måste fraktas bort dagligen (big bags får inte stå kvar på gatan). Efter en dag har vi rätten att frakta bort avfallet och detta debiterar vi den boende.
Skydda våra trapphus och hissar. Se också vanliga frågor nedan.

Kontaktuppgifter för frågor om renovering
Telefon: 08 749 27 00 eller https://felanmalan.alova.se/

Ovanstående gäller även hyresgäster enligt gällande hyreskontrakt.

Beslut om renoveringar hanteras löpande, men vissa beslut kan behöva tas upp på styrelsemöten som är inbokade månadsvis. Var därför ute i god tid, minst en månad innan byggstart, som inte får påbörjas utan godkännande. I dagsläget så bekostar föreningen granskningen av din ansökan, men vid mer omfattande granskning kan du behöva betala del själv som boende. I förekommande fall kommer du informeras om detta.

Viktigt och vanliga frågor om olika typer av renovering

Informera alltid dina grannar innan renoveringen påbörjas genom att sätta upp ett anslag i trapphuset, oavsett om arbetena förväntas
generera störningar eller ej. Aviseringen ska innehålla information om vilken lägenhet som avses, tidsplan och kontaktuppgifter till ansvarig för renoveringen.

Byggavfall till återvinning dagligen

Byggavfall och Bigbags måste fraktas bort för återvinning dagligen och får inte förvaras i trapphus eller på gatan/trottoaren/brandgatan utanför och inte heller mellan husen. Det är ditt ansvar som medlem att säkra detta själv eller genom din hantverkare. Det är en fråga om säkerhet, boendemiljö och att vi inte äger gatan vid husen. Det är även ett krav från Nacka Kommun och vi som förening kan få böter om detta inte sköts. Vi kommer att kontakta de som renoverar, i de fall byggavfall står kvar i trapphus eller utanför husen. Efter en dag har vi rätten att frakta bort avfallet och detta debiterar vi den boende. Undantaget är om du har sökt och fått tillstånd från markägaren, i så fall ber vi er informera styrelsen på info@brfhimmelsbagen.se så att vi vet.

Badrum (våtrum) och vattenskador
Då vi har haft vattenskador i föreningen som uppstått efter renovering av badrum vill vi understryka att renovering av badrum kräver tillstånd av styrelsen och skall utföras enligt gällande lagar och byggnorm, med sk. säkert vatten och av en entreprenör med vårtrumscertifikat.

Observera att rörslitsen och utrymmet bakom WC enligt branschorganisationen GVK är att betrakta som del av våtrummet och därmed skall förses med såväl tätskikt som slitsbotten och skvallerledning då ytskikten i våtrummen ändras. Detta gäller alltså även om det inte är byggt så från början 1994, då andra regler gällde.

Köksfläkt
Det är OK att installera kolfilterfläkt (med åter-cirkulation) under förutsättning att du följer vissa villkor och att det sker professionell injustering av ventilation med protokoll på bekostnad av den boende. Kolfilterfläkt skall inte anslutas till ventilationskanalen, utan åter-cirkulera luften. Innan installation sker måste du kontakta vår förvaltare Alova för instruktioner och råd.

Om ny fläkt skall anslutas till ventilationen måste den vara av typen fläktkåpa med spjäll utan motor.

Huvudsäkring
Om huvudsäkringen går i samband med renovering, så är den boende skyldig att betala kostnaden för att jouren skall åka ut och byta säkringen för din lägenhet. Håll koll på maskinerna du eller dina hantverkare använder under renovering så slipper du onödig kostnad.

Bärande Väggar
Styrelsen har m.h.a. vår förvaltare och en konstruktör undersökt om de bärande inre väggarna i vardagsrummet kan öppnas eller bäras av på något sätt, då det har varit en förfrågan från en del boende. På rekommendation har styrelsen beslutat att inte tillåta några ändringar i dessa bärande väggar. Alla våningsplan och lägenheter har samma konstruktion och väggarna därmed samma vertikala position.