Förvaltning och Felanmälan

Felanmälan, drift och fastighetsskötsel (Alova, tidigare Etcon)

Vid fel/frågor gällande lägenhet, tvättstuga, allmänna utrymmen, förråd, nycklar, etc. kontakta Alova:
Telefon: 08 749 27 00 (vardagar 08.00-16.00) Web: https://felanmalan.alova.se/

Fastighetsjour vid akut skada/fel i lägenhet (akut vattenskada o.dyl.) samt i fastigheten i övrigt, ring direkt till Securitas jourmontör, 08-657 6421

Felanmälan hiss: Trygga Hiss tel. 08-798 92 00 (dygnet runt)

Teknisk förvaltning (Alova, tidigare Etcon)

Kontakta Alova vid frågor gällande renovering av lägenhet, ansökan om tillstånd för renovering, utredning vattenskador och pågående projekt i föreningen. Telefon: 08 749 27 00

Postadress teknisk förvaltare: Byängsgränd 8, 120 40 Årsta

Ekonomisk förvaltning (Simpleko)

(Förvaltning i Östersund / RB Ekonomi har bytt namn till Simpleko.)

Kontakta Simpleko vid frågor gällande: Hyror, avgifter, avier, pantsättning, etc.

E-post: info@simpleko.se
Telefon: 018-66 01 60 (öppet vardagar 9.00-12.00)

Postadress
Brf Himmelsbågen
Box 84
831 21 Östersund

Förvaltning av Området (eventuella fel på gator och torg)

Föreningen äger marken som husen står på, marken mellan husen, marken väster om hus 24 (fram till elcentralen) och ca 3-4 meter meter utanför husväggen på syd/östra hörnan av hus 32. Detaljplan 3 har nu vunnit laga kraft så gata Augustendalsvägen, allmänna platser, Brandgatan/gångväg bakom husen och del av berget söder om husen, samt lekplatsen vid hus 32 är Nacka kommuns ansvar, vänligen kontakta dem vid frågor: nacka.se

Torggaraget
Torggaraget förvaltas av NSFAB och TAM, så eventuella fel anmäls enligt uppgifter på www.nackastrand.se
Föreningen är delaktig i en 10% andel i den gemensamhetsanläggning som kommer inrättas för torggaraget under 2020.

Informationsbrev

För medlemmar är e-post vår primära informationskanal. Skicka ett mejl till info@brfhimmelsbagen.se med namn och lägenhetsnummer så lägger vi till dig på distributionslistan. Vi kan inte ansvara för att viktig information når boende om man inte anmäler sin e-post.

Inre underhållsansvar som bostadsrättsinnehavare

Som bostadsrättsinnehavare har du själv ansvar för allt inre underhåll om t.ex. ditt kylskåp, något rör, dina säkringar i elskåpet med mera går sönder. Om jouren hjälper dig i ett ärende som avser det du själv har ansvar för i din lägenhet kommer du att debiteras.

Nedan är ett utdrag från stadgarna §12 gällande Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter;

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Detta gäller även mark/uteplats om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelat rörande den allmänna utformningen av marken.

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens

  • Väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt
  • Inredning och utrustning, inklusive svagströmsanläggningar, ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sin inne i lägenheten och inte är stamledningar; ifråga om radiatorer svarar bostadsrättshavaren dock endast för målning.
  • Golvbrunnar, eldstäder samt rökgångar i anslutning därtill, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i fönster.
  • Lägenhetsdörrens lås

Från nu angivet ansvar gäller följande undantag:

  • När det gäller ledningar för avlopp till dusch/badrum och toalett svarar föreningen för ledningar fram till lägenhetens golvbrunn; i händelse av ombyggnad av lägenheten som föranleder kostnader för omdragning av sådan ledning som nyss nämnts svarar bostadsrättshavaren för dessa kostnader, bostadsrättshavaren är i sådant fall även skyldig att anmäla ombyggnaden till föreningen,
  • Beträffande kall- och varmvattenledning inklusive s k VVC-ledning samt ledningar för köksavlopp svarar bostadsrättshavaren för samtliga sidodragningar fram till närmaste stamledning
  • För lägenheter som har sitt proppskåp/säkringstavla utanför lägenheten svarar föreningen för elledningar fram till lägenheten

Föreningen svarar sålunda för

  • Radiatorer och stamledningar i huset för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el; ifråga om stamledning för el svarar föreningen fram till lägenhetens säkringstavla
  • Målning av yttersidorna av fönster och ytterdörrar samt i förekommande fall kittning.
  • Reparation i anledning av brand, eller vattenledningsskada i lägenheten, dock inte om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hans räkning. Ifråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Är bostadsrättslägenheten försedd med balkong, terrass, mark/uteplats eller med egen ingång, åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning.
Om ohyra förekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsfördelning gälla som vid brand- eller vattenledningsskada.

Föreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd som enligt vad ovan sagts bostadsrättshavaren skall svara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.